پر بازدید ترین مطالب ...


هیئت مدیره

مهندس مسعود رشیدی ( مدیرعامل و عضو هیأت مدیره)

مهندس مجید رحمتی (عضو هیات مدیره)

مهندس علی عزیزی (عضو هیات مدیره)

مهندس مجید درودیان (عضو هیات مدیره)

مهندس مهدی زندی (عضو هیات مدیره)